BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Промените в законодателството в сила от 1 януари 2020 г. са в подкрепа на децата и техните семейства

Министерството на труда и социалната политика се
противопоставя на неверните твърдения в публичното пространство по повод
промените в законодателството в областта на закрилата на детето, които влизат в
сила от 1 януари 2020 г. В тази връзка изразяваме следната позиция:

Приетите законодателни промени са насочени изцяло
към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от нея.
Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да
може децата да останат в своите семейства или ако са разделени,  да се върнат да живеят при своите майки и
бащи.

Новите законодателни текстове имат за цел да
реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре
на потребностите на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество.
Промените имат за цел да отразят затварянето на всички домове за деца и
подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност
само на социалните работници. Повечето от измененията в Закона за закрила на
детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните
услуги. С тях не се въвеждат  чужди
модели и идеология.

В действащите от 2006 г. текстове, които
регламентират основанията за настаняване на дете извън семейството, няма
промяна. Както досега, така и след 1 януари 2020 г., подобна временна мярка за
закрила ще може да бъде предприета единствено с решение на съда, при това само в
много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето
(склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията
извеждат деца от семействата им само ако животът и здравето на детето са
застрашени.

Последните промени в Закона за закрила на детето
не променят действащите от повече от 13 години разпоредби, а само  премахват възможността за настаняване в
специализирани институции, тъй като до 2021 г. всички домове за деца, лишени от
родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца ще бъдат закрити.

Хората, които помагат на децата в риск или
сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са
доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че човек,
на който стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да
уведоми компетентните органи. Същото задължение има и всеки, на който това е
станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори
и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г.
и не е въведено с последните промени в закона, нито ще се промени след 1 януари
2020 г.

Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на
мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Затова
в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е
записано, че „анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се
до насилие над дете“.

Разпоредбата
на чл. 36г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и
подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца,
както и да осигури стабилитет при прилагането на Координационния механизъм при
насилие, който действа от 2010 г. В нея са отразени основните дейности, разписани
в Споразумението за сътрудничество и координиране на органите по закрила на
детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. В тях също
не се предвиждат нови правомощия на органите за закрила, които да влизат в сила
от 1 януари 2020
г.

В заключение бихме искали да подчертаем, че  позициите, действията и мерките на Министерството на труда и социалната политика винаги са били в съответствие с конституционния принцип, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

сн. Архив

Сподели:

Източник: Rousse.Info

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!