BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Обявиха конкурс за директор на РЗОК – Русе

Обявен е конкурс за нов директор на РЗОК – Русе

Със заповед № РД-09-417/12.04.2021 г., Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на основание чл. 19, ал. 7, т. 11 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 89-96 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 7 от Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК“, приети с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса № РД-НС-04-65/24.07.2019 г., изменени и допълнени с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса № РД-НС-04-46/13.05.2020 г.

I. ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следнaтa длъжност:

1. Директор на РЗОК – Русе.

II.ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА:

1. Директорът на РЗОК:

1.1. представлява НЗОК на териториално равнище;

1.2. организира и ръководи дейността на РЗОК в съответствие със закона, ПУДНЗОК, решенията на НС и актовете на управителя на НЗОК;

1.3. сключва, изменя и прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ на територията, обслужвана от РЗОК, съгласно закона, Националните рамкови договори (НРД) и ПУДНЗОК;

1.4. сключва, изменя и прекратява договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 15 от ЗЗО.

1.5. закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО в рамките на стойностите, определени по чл. 15, ал. 1, т. 5а от ЗЗО за съответната РЗОК.

1.6. осъществява дейностите, посочени в чл. 42 от ПУДНЗОК;

1.7. изпълнява задълженията, посочени в длъжностната характеристика.

IІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. За длъжността „директор на РЗОК“може да бъде назначено лице, което съгласно чл. 20, ал. 2 и чл. 21 от ЗЗО и чл.4 от „Правилата за провеждане на конкурс за директор на РЗОК“, отговаря на следните изисквания:

1.1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

1.2. да има седем години професионален опит, от които минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело;

1.3. е български гражданин;

1.4. не е поставен под запрещение;

1.5. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съответен ред от правото да заема материалноотговорна длъжност;

1.6. не е член на Надзорния съвет на НЗОК;

1.7. не е съпруг или съпруга и не се намира във фактическо съжителство, няма роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително, с лице/а – член/ове на НС на НЗОК;

1.8. не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

1.9. не е член на управителен или контролен орган или акционер в търговско дружество с предмет на дейност извършване на доброволно здравно осигуряване;

1.10. не е народен представител, министър или заместник-министър;

1.11. не е кмет на община;

1.12. не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

1.13. не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

1.14. не извършва конкурентна дейност за срока на трудовото си правоотношение с НЗОК;

1.15. не е изпълнител на медицинска помощ по ЗЗО за срока на трудовото си правоотношение с НЗОК;

1.16. да отговаря на допълнителните условия, посочени в чл. 107а, ал. 1. т. 1-5 от КТ.

2. Кандидатите е необходимо да притежават следните компетенции:

2.1. Стратегическа компетентност – Визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;

2.2. Лидерска компетентност – Мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;

2.3. Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

2.4. Ориентация към резултати – Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

2.5. Компетентност за преговори и убеждаване – Убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

2.6. Фокус към клиента (вътрешен/външен) – Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

2.7. Работа в екип – Управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

2.8. Дигитална компетентност – Знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1. Конкурсът се провежда по Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК“, приети с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса № РД-НС-04-65 / 24.07.2019 г., изменени с решение № РД-НС-04-46/13.05.2020 г.

2. Конкурсът включва следните етапи:

2.1. Обявяване на конкурса;

2.2. Подаване на документи за участие в конкурса;

2.3. Допускане до конкурса;

2.4. Провеждане на конкурса и класиране на участниците (провеждането на конкурса включва: оценяване на писмената разработка и събеседване);

2.5. Възникване на трудовото правоотношение.

VНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Заявление за участие в конкурса – по образец, съгласно приложение № 1 от Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК”, с приложени към него:

1.1. Автобиография;

1.2. Копие от документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени;

1.3. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит и стаж по чл. 4 от Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК” (съгласно Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, професионалният опит се доказва с официални документи за трудов стаж; служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

1.4. писмена разработка по тема, определена в обявлението за конкурса;

1.5. други документи – по преценка на кандидата.

2. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно.

3. Документите се поставят в два отделни запечатани плика, както следва:

3.1. плик № 1 с надпис: „Документи” съдържа заявлението за участие в конкурса с приложени към него документи от т. 1.1. до т. 1.5., включително;

3.2. плик № 2 с надпис: „Писмена разработка”, който съдържа два идентични екземпляра от писмената разработка по т. 1.4.

3.3. двата плика се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:

3.3.1. Подател: име и фамилия на кандидата, адрес за кореспонденция, телефонен номер;

3.3.2. Получател: НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК ”, с посочване на съответната РЗОК.

При подаване на документите, кандидатът или упълномощеният представител, се легитимират с документ за самоличност. Упълномощеният представител прилага и нотариално заверено пълномощно.

Подадените документи се регистрират в деловодството на ЦУ на НЗОК по реда на тяхното постъпване. Служителят, регистрирал документите, предоставя на кандидата (упълномощеното лице) входящия номер на инициативната входяща преписка и копие от длъжностна характеристика за длъжността „директор на РЗОК”.

VI. ТЕМА НА ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЕЯ:

1. Писмената разработка е на тема: „Ключови показатели за контрола на закупената от НЗОК дейност на СИМП на ниво РЗОК. Анализ на финансовите показатели.

2. Критерии за оценяване на писмената разработка:

2.1. Обем – до 30 страници, в които не влизат графиките, таблиците, съдържанието, съкращенията и използваната литература;

2.2. Структура на писмената разработка: увод, основна част, заключение и приложение. Приложението следва да посочва използваните съкращения и литература;

2.3. Познаване на нормативната уредба;

2.4. Анализ на текущото състояние на РЗОК;

2.5. Идентификация на критичните фактори в дейността на РЗОК;

2.6. Стил, лексика и терминология, използвана в писмената разработка;

2.7. Външно оформление.

VII. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите се подават в Централно управление на НЗОК, ет.1, стая № 103, на адрес: гр. София, ул. „Кричим” № 1, до 17:00 часа на 17.05.2021 година.

Кандидатите за участие в конкурса, по тяхно писмено искане до управителя на НЗОК, могат да получат информация във връзка с изготвянето на писмената разработка по определената тема.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!